Het maken van een boeking 
Voor het boeken van een reis kunt u gebruik maken van onze direct boekbare internetsite. Klik op 'boeken' bij de reis van uw interesse. U kunt ook telefonisch reserveren via 078-684 53 53.

Alle boekingen zijn rechtsgeldig. Geschiedt de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers, dan is de aanmelder (mede) en wel voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming hunner verplichtingen van alle door hem aangemelde deelnemers. Minderjarige deelnemers dienen het aanmeldingsformulier te laten ondertekenen door één van de ouders of voogden.

Op aanvraag boeken 
Als u bij ons een reis "op aanvraag" boekt, dan wordt dit beschouwd als definitieve boeking. Als de aanvraag akkoord komt, kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd. Eventuele meerkosten voor de aanvraag worden doorberekend.

Boek op tijd! 
Aan onze reisspecialisten wordt heel vaak de vraag gesteld: “Wanneer kan ik het beste boeken?” U bewijst uzelf en anderen een grote dienst door te reserveren wanneer u weet voor welke reis u kiest. Voor al onze groepsreizen hebben we lang van tevoren vliegtuigstoelen en hotelkamers gereserveerd. Wij moeten tijdig doorgeven hoeveel we daadwerkelijk nodig hebben. De rest van de stoelen en kamers moeten we teruggeven. Het is dan ook belangrijk om op tijd te boeken, zodat u verzekerd bent van een plaats. U loopt anders het risico geconfronteerd te worden met toeslagen voor duurdere tickets, cabines die al volgeboekt zijn en kamers met balkon die niet meer beschikbaar zijn e.d. of een volgeboekte reis. Als u vroeg boekt, kunnen wij u eerder duidelijkheid geven of de reis ook definitief doorgaat. Het is dus in uw en ons belang op tijd te boeken!

(Aanbetaling) 
1. Na ontvangst van de bevestiging c.q. factuur dient iedere aangemelde passagier een bedrag (aanbetaling) te voldoen gelijk aan 15% van de totaal overeengekomen reissom en de premie van de annuleringsverzekering (excl. 21% assurantiebelasting en poliskosten € 3,50).
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de aanvang van de reis, zonder dat u hiervan bericht krijgt, in het bezit van het reisbureau zijn. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de geboekte reis (reizen) te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen zijn dan onverminderd van toepassing.
3. Bij aanmelding binnen zes weken voor de aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan. U kunt niet annuleren door het niet voldoen/betalen van uw aanbetaling c.q. restantbetaling. Geef een annulering altijd schriftelijk of telefonisch door.
4. Indien de overeenkomst non-refundable reiselementen bevat, worden de non-refundable reiselementen na ontvangst van de aanbetaling voor de reiziger gereserveerd. Eventuele toeslagen tussen het moment van boeking en ontvangst van de aanbetaling worden doorberekend.
5. De reiziger die niet op het door de reisorganisator vermelde tijdstip aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim. De consequenties staan vermeld in artikel 10 van de ANVR-Reisvoorwaarden, welke van toepassing zijn op de overeenkomst.

Welke reis is voor u geschikt? 
Soms boeken deelnemers voor een reis, die eigenlijk niet bij hen past. De reis voldoet dan niet aan de verwachtingen en is misschien ook wel lichamelijk te intensief. Lees daarom altijd goed de informatie van de reisgids door, en laat u, als u vragen hebt, goed informeren door onze reisspecialisten. We benadrukken dat alle deelnemers zelfstandig aan de reis moeten kunnen deelnemen. Hebt u hulp of begeleiding nodig, dan moet u hiervoor zelf een reisgenoot meenemen. Uw medereizigers zijn zelf ook op vakantie en wij willen geen aanspraak maken op hun diensten. Ook voor een reisleider is dergelijke begeleiding zwaar. Zij kunnen zeker hand- en spandiensten verlenen, maar kunnen niet de individuele begeleiding geven, die u misschien wel nodig hebt.

Preferenties en essenties 
Amicitia Reizen wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan uw speciale wensen (preferenties) die bij boeking bekend gemaakt worden. In veel gevallen zijn we echter afhankelijk van de uiteindelijke dienstverleners, de hotellier bijvoorbeeld. Wij kunnen daarom ook niet garanderen dat uw voorkeur wordt uitgevoerd. Is een wens zo belangrijk dat het al dan niet boeken van een reis ervan afhangt, dan is er sprake van een essentie. Dit kunt u bij boeking aangeven.
Meerkosten van een essentie € 27,- per boeking; in geval van een medische essentie € 23,- per boeking.

Reisbescheiden 
De benodigde reisbescheiden zullen in de regel uiterlijk 10 dagen voor vertrek aan de deelnemer worden opgestuurd.

Gezondheidsformaliteiten
U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele verplichte gezondheidsbepalingen / vaccinaties. Wij adviseren u om minimaal drie maanden voor vertrek na te gaan bij uw huisarts, de GGD, de TravelClinic of via Thuisvaccinatie.nl welke vaccinaties en beschermende maatregelen verplicht zijn of worden geadviseerd.
Voor de meest actuele informatie voor zowel paspoorten, visa als vaccinaties kunt u ook een kijkje nemen op www.wijsopreis.nl.
Dit is een website van het Ministerie van Buitenlands zaken en hier vindt u de meest actuele informatie over uw reisbestemming.

Op reis en de COVID-19 spelregels (laatst gewijzig 10-12-2021)
Alhoewel we de afgelopen periode weer volop konden reizen, nemen sommige landen opeens strengere maatregelen vanwege de nieuwe variant van het coronavirus (omikron).

Voor vrijwel alle bestemmingen geldt momenteel de 2G -regel. Dit betekent dat u volledig gevaccineerd of hersteld van corona moet zijn.
U beschikt dan over:
1. een geldig vaccinatiebewijs, of
2. een geldig herstelbewijs

Tevens geldt in sommige landen een beperkte geldigheidsduur voor het vaccin.
In veel gevallen dient u daarnaast ook aanvullend een negatieve PCR-test te tonen niet ouder dan bijv. 24, 48 of 72 uur. Dit verschilt per bestemming.

Het is de verantwoordelijkheid van de individuele passagier om over de juiste gezondheidsdocumenten en reisdocumenten te beschikken. Zonder de juiste documenten kunt u niet deelnemen aan de reis.

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar www.wijsopreis.nl

Wijzigingen 
1. Tot 28 dagen voor vertrek kunnen, voor zover mogelijk, wijzigingen worden aangebracht, waarvoor € 27,- per boeking in rekening wordt gebracht. Bij wijziging binnen deze 28 dagen worden in het algemeen de annuleringsbepalingen aangehouden.

2. Buiten het genoemd bedrag zullen bovendien aan de deelnemer(s) in rekening gebracht worden de voor een verandering c.q. omboeking noodzakelijk gemaakte communicatiekosten.
3. Een reiziger kan om medische redenen als om andere redenen de reisorganisatie verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Amicitia Reizen is niet verplicht hier gehoor aan te geven. Als de wijziging wel doorgevoerd wordt, dan is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden. Deze kosten moeten vooraf aan het doorvoeren van de wijziging aan de reiziger bekend worden gemaakt.

Omboeken op eigen verzoek 
In het geval een deelnemer besluit op eigen initiatief over te boeken naar een andere reis, dan worden de annuleringsvoorwaarden gehanteerd, met dien verstande dat de verzekeringen kunnen worden meegenomen naar de nieuwe reis, waarvoor wordt gekozen.

Annulering 
Indien een aanmelding ongedaan wordt gemaakt, zijn per persoon de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling.
b. Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom.
c. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40% van de reissom.
d. Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom.
e. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom.
f. Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom.
g. Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
Wanneer u een annnuleringsverzekering heeft afgesloten, hoeft bovenstaande niet altijd van toepassing te zijn.

Hiervoor geldt: indien u een annuleringsverzekering heeft, dekt uw verzekering deze annuleringskosten (mits de reden van annulering onder de dekking valt); indien u geen annuleringsverzekering heeft, zijn de kosten van annulering voor uw eigen risico en rekening.
Indien u een individuele (groeps)reis, een reis op maat of een reis met non-refundable reiselementen heeft geboekt, staan de afwijkende annuleringsvoorwaarden vermeld bij de desbetreffende reis, in de offerte en in de boekingsbevestiging.

Ook hiervoor geldt: indien u een annuleringsverzekering heeft, dekt uw verzekering deze annuleringskosten (mits de reden van annulering onder de dekking valt); indien u geen annuleringsverzekering heeft, zijn de kosten van annulering voor uw eigen risico en rekening.

In-de-plaatsstelling 
1. Indien een reiziger verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan onder bepaalde voorwaarden op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon.
2. De hierboven bedoelde in-de-plaatsstelling is mogelijk op de volgende voorwaarden:
a. de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; en
b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaatsstelling.
3. De aanmelder, de reiziger en de derde die als plaatsvervanger van de oorspronkelijke reiziger optreedt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, respectievelijk de wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Dieet en medicijngebruik 
Als u een dieet gebruikt, laat ons dat dan tijdig weten. Wij zullen dit doorgeven aan uw hotel, zodat zij rekening kunnen houden met uw dieet. Wel duidelijk vermelden om welk dieet het gaat! Eventuele meerkosten voor een dieet dienen ter plaatse te worden afgerekend. Als u medicijnen gebruikt, neem dan voldoende mee. Voor alle zekerheid is het verstandig een recept in het Latijn bij u te hebben.

Kamerindeling m/v 
Amicitia Reizen is een christelijke reisorganisatie. Door ons wordt de regel aangehouden dat ongehuwde deelnemers van verschillend geslacht niet bij elkaar op de kamer kunnen worden ingedeeld.

Persoonlijke gegevens 
De ANVR-Consumentenvoorwaarden vereisen dat u persoonlijke gegevens verstrekt die van belang zijn voor het uitvoeren van de reis. Daaronder wordt niet alleen het opgeven van bijvoorbeeld leeftijd en geslacht verstaan, maar ook het melden van een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Aansprakelijkheid 
Als u voor verschillende personen tegelijk boekt, is het goed te bedenken dat u wordt gezien als ‘hoofdboeker’ en aansprakelijk bent voor het hele gezelschap. Minderjarige reizigers dienen aan te kunnen tonen dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

Annuleringsverzekering
Ieder jaar komt het weer voor: op het laatste moment kunt u niet mee door ziekte of ongeval. Dat is erg vervelend. Toch hoeft u daar geen financiële schade van te ondervinden. De annuleringsverzekering zorgt ervoor dat u een financiële vergoeding voor de annuleringskosten krijgt, als u niet mee kunt door ziekte of ongeval. De details over deze verzekering vindt u in onze algemene voorwaarden en bepalingen. Deze verzekering is niet verplicht. Toch adviseren wij: altijd doen! Hebt u nog vragen? Belt u dan even naar Amicitia Reizen.

Annuleringsuitkeringen 
1. Indien men een annuleringsverzekering heeft afgesloten direct bij boeking of binnen 7 dagen na boeking, kan men n.a.v. onderstaande zaken in aanmerking komen voor annuleringsuitkering:
A. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van de verzekeringsnemer zelf.
B. Overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling  van familie in de eerste en tweede graad.
C. Overlijden van familie tot in de derde graad.
D. Ernstige zaakschade door brand, explosie, blikseminslag o.i.d. waardoor aanwezigheid van de verzekerde dringend nodig is.
E. Onvrijwillige werkloosheid van verzekerde na een vaste dienstbetrekking.
F. We keren uit als je de reis annuleert omdat je bijvoorbeeld een nieuwe baan hebt gekregen nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten jouw schuld ontslagen bent.
G. Het op medisch advies niet kunnen ondergaan van een inenting die voor het reisdoel vereist is. U kon dit ook niet weten.
H. Het privévervoermiddel waarmee u de reis zou maken, valt binnen dertig dagen voor aanvang van de reis uit door een van buiten komend onheil. Dit voertuig kan niet op tijd worden vervangen of gerepareerd. Een ‘van buiten komend onheil’ is bijvoorbeeld een aanrijding, storm of diefstal. 
I. We keren uit als je de reis annuleert omdat je onverwacht een huurwoning of een nieuwbouwwoning toegewezen krijgt. Of als je thuis aanwezig moet zijn vanwege schade aan jouw woning of aan jouw bedrijf.Het onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte oplevering van een koopwoning, maar niet eerder dan 30 dagen voor aanvang en niet later dan 30 dagen na het einde van de reis.

1. Uitkering voor niet genoten reisdagen onder bepaalde voorwaarden.
2. Een uitgebreide toelichting op de verzekeringsvoorwaarden kunt u bij Amicitia opvragen.
3. Bij situaties zoals hierboven omschreven, is de persoon in kwestie verplicht hiervan telefonisch of schriftelijk binnen 3 x 24 uur melding te doen bij het kantoor waar de reservering heeft plaatsgevonden. Bewijsstukken met omschrijving van de aard en de aanvang van het voorval dienen overlegd te worden.
4. Bij het afbreken van de reis om gezondheidsredenen is de persoon in kwestie verplicht de medische indicatie van de behandelend geneesheer ter plaatse te overleggen.
5. Bij iedere reden van annulering is men de premie en poliskosten verschuldigd.


Veilig op stap met een reisverzekering 
Een reisverzekering bestaat uit een reis-, ongevallen- en bagageverzekering. Bij een onverhoopte gebeurtenis in het buitenland komt u dan niet voor bijzonder hoge kosten te staan. Ook deze verzekering is niet verplicht. Toch adviseren wij: altijd doen!

Vrijblijvend aanbod 
De aanbieding van de reizen in deze gids is vrijblijvend en kan door ons worden herroepen. Dat zal bijvoorbeeld moeten gebeuren als de reis is volgeboekt.

Voorbehoud 
Deze brochure is in december 2019 geproduceerd. U zult begrijpen dat er gedurende het seizoen zaken kunnen wijzigen. Uiteraard informeert Amicitia Reizen haar passagiers hierover. Onze brochure en onze website is met zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten of vergissingen in staan. Vergissingen of fouten binden Amicitia Reizen op geen enkele manier.

Uitsluiting en aansprakelijkheid 
1. Wanneer blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische afwijkingen vertoont, dan wel zich aan wangedrag schuldig maakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn rekening. De betrokken deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.
2. Het is voor ons helaas niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan de deelnemer(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de vervoersmaatschappij en de hotelier volgens verdrag en / of wet.

Foto's 
Amicitia besteedt veel aandacht aan het selecteren van foto’s. Helaas slagen wij er niet altijd in om bij elke bestemming uitsluitend die foto’s te plaatsen, die betrekking hebben op de bestemming zelf. Het is mogelijk dat sommige foto’s afwijken van de exacte situatie ter plaatse.

Op deze website staan foto's van: Shutterstock, diverse regionele verkeesbureaus, databanken, zoekmachines, partners en deelnemers. Te goeder trouw proberen wij enkel beeldmateriaal te publiceren dat vrij van rechten te gebruiken is. Mocht u een foto tegenkomen waarvan u meent dat deze auteursechtelijk beschermd is of waarvan anderszins de rechten op gebruik geclaimd kunnen worden, dan verzoeken wij u vriendelijk ons hierop te attenderen. Wij zullen deze foto dan per direct van onze website verwijderen.

Tarieven 
De prijzen van de reizen, vermeld in deze reisgids, zijn gebaseerd op de gegevens die ons bij het ter perse gaan van deze reisgids ter beschikking stonden. Mochten zich prijswijzigingen voordoen (bijv. wijziging olieprijzen, koerswijzigingen of wijzigingen in het BTW-percentage), dan behouden wij ons het recht voor die door te berekenen.

Minimum deelname bij reizen 
Bij onze reizen geldt een minimum aantal deelnemers beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Bij de meeste touringcarreizen is dat aantal 25, bij vlieg- en treinreizen is het minimum meestal gesteld op 15 deelnemers. Voor de meeste vaarvakanties is het minimum aantal deelnemers 90. Bij onvoldoende deelname behouden wij ons het recht voor de in deze brochure genoemde reizen tot drie weken voor vertrek te annuleren. Uiteraard adviseren onze reisspecialisten u graag bij het vinden van een aantrekkelijk alternatief.

Bijdrage reserveringen 
Per boeking/factuur rekent Amicitia € 24,50 reservering-/administratiekosten, tenzij anders vermeld.

Hotel / appartement 
De kamers c.q. appartementen dienen ’s morgens om 10.00 uur te worden verlaten. Dit is om de kamers of appartementen voor de volgende gasten in orde te maken. Dit geldt ook voor nachtritten. Het kan voorkomen dat bij aankomst in je hotel ‘s morgens, je kamer nog niet gereed is. Normaal gesproken staat de kamer je vanaf 16.00 uur ter beschikking.

Klachten 
Het bedenken en uitvoeren van uw vakantie is voor het grootste deel mensenwerk. Aspecten als persoonlijke aandacht, zorg en begeleiding spelen een belangrijke rol. Iedereen doet zijn best om het u oveel mogelijk naar de zin te maken, maar er kan natuurlijk altijd iets mis gaan. Probeer bij de beoordeling van uw vakantie realistisch te blijven. Zo kunt u bijvoorbeeld voor een lage reissom geen topkwaliteit verwachten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de normen en waarden in het land van uw keuze. In de ANVR-reisvoorwaarden staat dat u een tekortkoming zo spoedig mogelijk ter plekke bij de dienstverlener moet melden. Wordt de tekortkoming niet naar tevredenheid opgelost, dan is het belangrijk dat er door de reisleiding een klachtenrapport wordt opgesteld. Mocht u bij terugkeer in Nederland menen dat de klacht te ernstig was om er zo maar aan voorbij te gaan, of niet afdoende is opgelost, dan moet u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, per brief of email worden ingediend. Indien beschikbaar voegt de reiziger een kopie van het klachtenrapport daarbij.

AMICITIA COMFORT CLASS: MINDER STOELEN, MEER BEENRUIMTE

ANVR Touringcar Classificatie
De ANVR-organisatoren van touringcarreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen en te publiceren. Daarbij is onderscheid gemaakt in Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Touringcars in alle drie de categorieën hebben dubbele beglazing, toilet aan boord, koelkast en koffiezetapparaat, voetsteun, twee passagiersdeuren aan rechterzijde, luchtvering, stereo geluidsinstallatie en airconditioning.

                                     Tourist Class                    Comfort Class                     Royal Class
Onderlinge stoelafstand            75 cm.                               85 cm.                             94 cm.
Hoek verstelbaarheid stoel        30°                                         35°                                    45°
Voetsteun                                         vast                verstelbaar      meervoudig verstelbaar


De Keurmerk-touringcar: veiligheid en comfort

Uw touringcarreis moet een onvergetelijk succes worden. Daarom werken ANVR-Reisorganisatoren uitsluitend met touringcarbedrijven die het Keurmerk Touringcarbedrijf hebben. Dit kwaliteitslabel wordt elk jaar na strenge controles verleend door de onafhankelijke Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de Rijksdienst voor het wegverkeer, de Rijksverkeersinspectie en de stichting STO voor de controle van de sociale voorschriften. Het Keurmerk Touringcarbedrijf is steeds maar één jaar geldig. U wilt dit even controleren? Dat kan altijd. Naast de entreedeur van uw touringcar zit de keurmerksticker met vermelding van het geldende jaartal. Ook voor Amicitia Reizen geldt: met vertrouwen op de weg!

Niet roken in de touringcar
ANVR-Reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.

Comfort Class
Tijdens de meerdaagse buitenlandse busreizen reist u vanaf het koffie-adres per Comfort Class touringcar. Dit houdt in dat er max. 42 stoelen in de touringcar geplaatst worden. Doordat Amicitia minder stoelen in een touringcar plaatst, is de afstand tussen de stoelen groter. U hebt meer beenruimte. Dat wordt comfortabel reizen met de Amicitia Comfort Class touringcar!

Tourist Class
U reist per Tourist Class touringcar (max. 49 pers.) bij aan- en afvoerroutes van de vaarvakanties, op- en uitstapservice en transfers.

VERVOER & VERBLIJF

Reisduur
In de reiswereld worden de dag van vertrek en terugkomst als hele vakantiedagen gerekend, ongeacht het tijdstip van vertrek en terugkomst.

Hotelverzorging
Bij iedere reisbeschrijving staat de verzorging tijdens het verblijf op uw vakantiebestemming aangegeven.

Volpension: Bij deze verzorging zijn alle maaltijden inbegrepen, dat wil zeggen: ontbijt, lunch en diner. De hotelverzorging begint, afhankelijk van het tijdstip van aankomst, met het diner op de eerste dag en eindigt met het ontbijt op de laatste dag.

Halfpension: Het ontbijt en diner zijn inbegrepen. De hotelverzorging begint met het diner op de eerste dag en eindigt met het ontbijt op de laatste dag.

Logies en ontbijt: Het ontbijt is inbegrepen. De hotelverzorging begint met het ontbijt op de tweede dag en eindigt met het ontbijt op de dag van vertrek.

Logies: Voor uw overnachting heeft Amicitia gezorgd, die is inbegrepen.
De maaltijden komen voor eigen rekening, deze zijn niet inbegrepen.

1-persoons kamer
De voor u gereserveerde 1-persoons kamer geldt alleen voor het hotel in uw vakantieplaats. In overnachtinghotels proberen wij zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen, maar op dit punt kunnen we niets garanderen. Mocht dit het geval zijn, dan is ons kantoor daar ook in de meeste gevallen van op de hoogte en informeren we u hierover voordat u op reis gaat.

Kamer op indeling
Tot 6 weken voor vertrek heeft u de mogelijkheid om een kamer te boeken op indeling met een andere dame/heer. Als geen andere dame of heer zich aanmeldt voor de reis behouden we ons het recht voor de toeslag voor de 1-pers. kamer alsnog aan u door te berekenen. Mocht er daarna toch nog een medepassagier bij u op de kamer worden ingedeeld, dan vervalt uiteraar de 1-pers. kamer toeslag.

Ligplaatsen
De lokale havenautoriteiten delen de ligplaatsen voor alle schepen in. Hier kunnen de rederij en wij als reisorganisatie geen invloed op uitoefenen. Helaas kunnen wij daardoor niet in elke plaats garanderen dat het hotelschip in het centrum ligt afgemeerd. Vanwege het beperkt aantal plaatsen kan het voorkomen dat hotelschapen naast elkaar liggen afgemeerd aan de kade of steiger. Ook dit bepaalt de havenmeester. Door het naast elkaar afmeren van de hotelschepen kan er sprake zijn van minder uitzicht en/of privacy in uw cabine.

Onvolkomenheden
U kunt op uw vakantiebestemming een fout of onvolkomenheid constateren.
Hoe goed Amicitia de zaken ook voor elkaar heeft, het kan gebeuren dat u ergens niet helemaal tevreden over bent. Het beste is, dat u daarvan meteen melding maakt bij degene die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de dienst, bijvoorbeeld de hotellier of uw reisleider. Dat kan veel ongemak en klachten voorkomen.

Excursies
Op uw bestemming biedt Amicitia u de mogelijkheid om verschillende excursies te maken. We willen u erop attent maken dat Amicitia uitsluitend een bemiddelende rol hierin speelt. We zijn dus niet aansprakelijk voor de uiteindelijke uitvoering en/of eventuele voorvallen tijdens de excursies.

VLIEGREIZEN

Betrouwbare luchtvaartmaatschappijen
Uw vliegreis is een belangrijk onderdeel van uw vakantie. Hier is uw vakantie immers al begonnen! Amicitia werkt daarom samen met gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen, o.a. El Al, KLM, Transavia, Austrian Airlines, Swiss Air, Lufthansa en Iceland Air. 

Vluchttijden
Wanneer u een vliegreis boekt, bent u benieuwd naar de vluchttijden. Veelal vliegt u per charter. Deze vluchtschema’s worden pas 10 tot 14 dagen voor vertrek door Schiphol vastgesteld. In de reisbescheiden, die u tien dagen voor vertrek ontvangt, wordt u hierover geïnformeerd.

Schiphol Inlichtingen voor de exacte thuiskomsttijd
Aan het einde van de vakantie wilt u graag door familie of vrienden van Schiphol opgehaald worden. Voor de exacte thuiskomsttijd kan het beste contact opgenomen worden met Schiphol inlichtingen. Telefoonnummer is: 0900 - 0141 of kijk op internet: www.schiphol.nl. Het is noodzakelijk om het vluchtnummer te vermelden. Dit staat vermeld in uw reisbescheiden.

Maaltijden
We informeren u graag over de verzorging tijdens de vlucht naar uw vakantiebestemming. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben de service-formule aan boord gewijzigd. Bij de meeste vluchten zijn de maaltijden aan boord niet standaard bij de prijs inbegrepen. Tegen betaling zijn ze tijdens uw vlucht wel te bestellen. In uw reisbescheiden wordt u hierover verder geïnformeerd.

Prijsverhoging
Onder bepaalde omstandigheden heeft Amicitia het recht de reissom te verhogen, als gevolg van verhoogde vervoerskosten (bijv. brandstoftoeslagen). Voor de exacte voorwaarden en termijnen verwijzen wij u graag naar de ANVR-Consumentenvoorwaarden.

Vluchttoeslagen
Sommige reizen worden gecalculeerd op basis van stoelen in een bepaalde klasse van luchtvaartmaatschappijen. Dit staat dan bij de reis vermeld. De luchtvaartmaatschappijen hebben een bepaald aantal stoelen beschikbaar per klasse. Het kan voorkomen dat op het moment dat u een bepaalde reis boekt de klasse waarop de reissom gecalculeerd is, niet meer beschikbaar is. Uw vliegtuigstoel moet dan in een andere klasse geboekt worden. De toeslag komt dan (uiteraard na uw toestemming) voor uw rekening. Deze aanduiding van klasse heeft niets te maken met de kwaliteit van de vliegtuigstoelen. Het kan voorkomen dat de goedkopere klasse, die door de luchtvaartmaatschappijen als niet beschikbaar werd doorgegeven, later (meestal kort voor vertrek) toch weer beschikbaar is. Restitutie is dan helaas niet meer mogelijk.

Brandstofheffingen en -toeslagen
Door de variërende brandstofprijzen krijgt Amicitia met de regelmaat van de klok brandstofheffingen en -toeslagen doorberekend van luchtvaartmaatschappijen, rederijen en touringcarbedrijven. Deze bedragen variëren per bestemming en veranderen regelmatig. Dit hangt nauw samen met de sterk wisselende olieprijzen en de koers van de dollar. Brandstofheffingen die op het moment van publicatie van de reisgids al bekend waren, zijn in de reissom opgenomen en dus inbegrepen. Daarnaast kunnen luchtvaartmaatschappijen, rederijen en touringcarbedrijven tussentijdse verhogingen doorberekenen. Conform de ANVR-Consumentenvoorwaarden wordt de op dat moment geldende brandstoftoeslag aan u doorberekend.

ANVR-Reisvoorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel 1. Inleiding
Artikel 2. Informatie van de reisorganisator
Artikel 3. Uw informatie
Artikel 4. Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator
Artikel 5. Wijzigingen door de reisorganisator
Artikel 6. Hulp en Bijstand
Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator
Artikel 8. Rechten van de reiziger 
Artikel 9. Opzegging door de reiziger
Artikel 10. Betaling
Artikel 11. Verplichtingen van de reiziger
Artikel 12. Klachten
Artikel 13. Geschillen 
Artikel 14. Nakomingsgarantie 

Artikel 1 Inleiding
1.1 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die de organisator met u als reiziger sluit. 
1.2 Deze organisator kan deze reisvoorwaarden ook van toepassing verklaren op
enkelvoudige reisdiensten, zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen
per bus. De organisator vermeldt dit dan expliciet in de aanbieding.
1.3 Als reiziger heb je het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de
reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren,
tenzij de organisator dit recht in de aanbieding en de bevestiging heeft uitgesloten door het gebruik van de term: definitieve boeking. Onder reiziger
wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. Je hebt
geen herroepingsrecht als je de pakketreisovereenkomst binnen 8 weken
voor vertrek sluit, en ook niet bij zogenoemde ‘cruisereizen’.
1.4 Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en
zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende
feestdagen, tenzij de handelaar uitdrukkelijk anders vermeldt.

Artikel 2 Informatie van de reisorganisator
2.1 De reisorganisator zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst bekend maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De reisorganisator kan een aanbetaling verlangen, de hoogte daarvan maakt hij vóór het sluiten van de overeenkomst bekend. 
Zie aanvullende touroperator voorwaarden Amicitia Reizen. 
2.2 De reisorganisator kan aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs daarvan verlangen.
2.3 De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
2.4 Indien de aangeboden reis is opgenomen in een (internet) publicatie van de reisorganisator maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst tenzij anders aangegeven. 
2.5 Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal de reisorganisator de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd. 
2.6 Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, uiterlijk bij het ter beschikking stellen van de reisbescheiden. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis worden vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 3 Informatie door de reiziger
3.1 De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
3.2 De reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers. 
3.3 Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat deze reiziger(s) door of namens de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening gebracht.
3.4 De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere redenen de reisorganisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. De reisorganisator is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven doch als hij dat doet is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden. 

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator
4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of een factuur.
4.2 Bij telefonisch gesloten pakketreisovereenkomsten bent u pas aan de overeenkomst gebonden nadat de organisator de reis heeft bevestigd. Deze bevestiging vindt bij voorkeur schriftelijk (waaronder per e-mail) plaats. Als u een (aan)betaling hebt gedaan dan geldt die in ieder geval als bewijs dat u het aanbod
van de organisator hebt geaccepteerd.
4.3 De organisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. De organisator stelt u hiervan uiterlijk in kennis:
• 20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen;
• 7 dagen voor vertrek bij reizen van twee (2) tot zes (6) dagen;
• 48 uur voor vertrek bij reizen van minder dan twee (2) dagen.
Heeft u al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt de organisator terug binnen
de termijn van art. 4.5
4.4 Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging door de reisorganisator, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. 
4.5 In alle gevallen dat u recht hebt op terugbetaling van reeds door u verrichte
betalingen, doet de organisator dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14
dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan.
4.6. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet.
Dit soort fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5 Wijzigingen door de reisorganisator
5.1 De organisator heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het
gaat om onbeduidende wijzigingen en als hij u op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende man manier tijdig hiervan in kennis heeft gesteld. U kunt deze wijziging niet afwijzen.
5.2 Als de organisator zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de reis deze
op een ingrijpend punt te wijzigen, stelt hij u daarvan op een duidelijke en
begrijpelijke wijze in kennis en vraagt hij u of u de voorgestelde wijzigingen
wilt aanvaarden of de reisovereenkomst kosteloos wilt annuleren. Houden
de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis vermindert
dan doet de organisator gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van de
reissom. Onder ingrijpende wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de
voornaamste kenmerken van de reisdiensten als bedoeld in artikel 2.1.
5.3 Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving van de wijziging
als in het vorige lid bedoeld, deelt uw de organisator niet later dan na 48 uur
na ontvangst van de kennisgeving mee wat u hebt besloten. Voor reizen
die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat u de organisator
onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur uw besluit mee deelt. Als u niet
binnen de gestelde termijn uw besluit meedeelt, geldt dat u de wijzigingen hebt geaccepteerd.
5.4 De organisator heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de
reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven
aan:
• verhoging van de kostprijs van brandstof of;
• verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of;
• verhoging van belastingen of;
• verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen
reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden
met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of
aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden.
De organisator kan in zijn aanvullende voorwaarden opnemen dat hij zich dit
recht op prijsverhoging ook voorbehoudt bij verhoging van wisselkoersen die
voor de pakketreis van belang zijn. U heeft recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen.
5.5 Als de organisator binnen de grenzen van artikel 5.4 de reissom met meer
dan 8% verhoogt, heb je het recht deze verhoging af te wijzen en heb je het
recht om de reisovereenkomst kosteloos op te zeggen. Artikel 5.2 en 5.3 zijn
dan ook van toepassing.
5.6 In afwijking van artikel 5.4 wijzigt de organisator de reissom niet meer vanaf
de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de organisator en u de reissom ook daadwerkelijk betaald hebt.
5.7. Als u de wijzigingen niet aanvaardt en de organisator kan u geen alternatieve reis aanbieden of als u deze niet aanvaardt, betaalt de organisator alle
door u betaalde bedragen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na
beëindiging terug. Aanvaard u het aangeboden alternatief wel, dan heeft u in
voorkomend geval recht op een passende prijsverlaging.

Artikel 6 Hulp en bijstand
6.1 De organisator biedt hulp en bijstand als u in moeilijkheden verkeert. Dat
geldt ook voor onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor
de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van
de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire
bijstand en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden
van alternatieven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden
die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan.
6.2 Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van uw kant,
dan komen ook de kosten van de organisator zelf voor uw rekening. Deze
kosten zullen niet hoger zijn dan de werkelijk door de organisator en de
eventueel door hem ingeschakelde derden gemaakte kosten
6.3 Maakt vervoer deel uit van de reis en kan door overmacht niet voor uw terugkeer op de afgesproken datum worden gezorgd, dan heeft u recht op maximaal drie (3) gratis overnachtingen in een, als dat mogelijk is, gelijkwaardige
accommodatie. Deze beperking tot 3 nachten geldt niet voor mindervalidenen hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, onder voorwaarde dat zij de organisator minimaal 48 uur voor aanvang van de reis over deze bijzondere omstandigheden hebben geïnformeerd. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid reisorganisator
7.1 De organisator zorgt voor de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben op grond van de
overeenkomst. Als een bepaald onderdeel niet overeenkomstig de afspraken
kan worden uitgevoerd en u de organisator daarvan onverwijld op de hoogte hebt gesteld, zorgt de organisator er alsnog voor dat de overeenkomst
overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is
of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat u dit in redelijkheid niet van de
organisator kan verlangen.
7.2 Als een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden nagekomen, zorgt
de organisator voor geschikte alternatieven van minimaal gelijkwaardige
kwaliteit zonder dat hij hiervoor kosten in rekening brengt. Tijdens de periode
dat de reisovereenkomst niet uitgevoerd wordt overeenkomstig hetgeen u
op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten, en ook als de
geboden alternatieven van mindere kwaliteit zijn, biedt de organisator een
passende prijsverlaging aan.
7.3 U heeft het recht om de voorgestelde alternatieven af te wijzen als deze
niet vergelijkbaar zijn met wat in de reisovereenkomst is afgesproken. Als
het aangeboden alternatief van mindere kwaliteit is, kunt u het alternatief
afwijzen als de aangeboden prijsverlaging ontoereikend is
7.4 Bij de beoordeling van het aangeboden alternatief en/of de geboden prijsvermindering wordt rekening gehouden met objectieve maatstaven die uit
het alternatieve aanbod blijken. Daaronder vallen de volgende omstandigheden:
• De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
• De aard en klasse van de accommodatie;
• De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij deze beoordeling zal ook rekening worden gehouden met:
• De samenstelling van het reisgezelschap;
• De aan de organisator bekende en door hem bevestigde eigenschappen
van de reiziger(s), waaronder de door deze gemelde en door de organisator geaccepteerde en vastgelegde persoonlijke omstandigheden.
7.5 U mag een tekortkoming zelf verhelpen en hebt recht op terugbetaling van
de in dit verband gedane noodzakelijke uitgaven, als:
a. U de organisator er tijdig op hebt gewezen dat de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die u redelijkerwijs mag hebben wordt uitgevoerd en de organisator deze tekortkoming niet binnen een door u gestelde redelijke termijn verhelpt, of als de organisator te kennen geeft dat hij de tekortkoming niet kan verhelpen;
b. De tekortkoming onmiddellijk moet worden verholpen.
7.6. Als de tekortkoming aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de
reis en de organisator deze niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen, kunt u de overeenkomst kosteloos opzeggen. U heeft in voorkomend geval recht op een schadevergoeding en/of prijsvermindering. Dit onverminderd uw recht op, als vervoer in de reis is inbegrepen, kosteloze repatriëring met gelijkwaardig vervoer.
7.7. De aansprakelijkheid van de organisator voor schade die u lijdt is beperkt
tot driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzettelijk, of nalatig handelen
van de organisator. De organisator kan zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten
of beperken voor schade die bestaat uit persoonlijk letsel van de reiziger.
7.8. De organisator is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan u zelf, een gevolg is van onvermijdbare en
buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet
door de organisator is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten.
7.9. Als op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een
Verordening van de EU van toepassing is, kan de organisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat. Bij cumulatie van schadevergoeding of prijsverlaging als in dit artikel bedoeld, mag de organisator de vergoedingen met elkaar verrekenen.

Artikel 8 Rechten van de reiziger

8.1 Indeplaatsstelling 

8.1.1. U kunt de organisator verzoeken om u door een ander te laten vervangen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
• De ander voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden; en
• U dient het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek op een door
de organisator vooraf meegedeelde wijze in, dan wel zo tijdig dat de
organisator benodigde handelingen en formaliteiten nog kan uitvoeren;
en
• De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.
8.1.2 De aanmelder, u en degene die u vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de organisator voor de betaling van het nog verschuldigde
gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten
als gevolg van de vervanging.
8.1.3 Op uw verzoek maakt de organisator deze kosten inzichtelijk en hij voorziet u als u daarom vraagt van stukken waaruit deze kosten blijken.

8.2 Reisbescheiden
8.2.1 De reisorganisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke wijze hij de reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking zal stellen.
8.2.2 Indien de reiziger op het door de reisorganisator meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meld hij dit onverwijld aan de reisorganisator of het boekingskantoor.

8.3 Garantie bij financieel onvermogen
8.3.1 Als de organisator wegens financieel onvermogen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, zal zorggedragen worden voor de uitvoering van een reis door een ander, of voor terugbetaling van de reissom, of als de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
8.3.2. Als de pakketreis personenvervoer omvat, voorziet deze garantie ook in
uw repatriëring. De garantie dekt in ieder geval de redelijkerwijs voorzienbare kosten, waaronder de financiering van verblijf in afwachting van eventuele repatriëring en de reeds geheel of gedeeltelijk (vooruit) betaalde reissom, overeenkomstig de garantievoorwaarden van het desbetreffende garantiefonds.
8.3.3. De organisator voorziet in deze garantie door zich aan te sluiten bij SGR of
bij een ander door de ANVR goedgekeurd garantiefonds. De organisator maakt voor het sluiten van de reisovereenkomst bekend op welke manier en onder welke voorwaarden hij zorg heeft gedragen voor deze garantie.

Artikel 9 Opzegging door de reiziger
9.1 De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan is hij verplicht om aan de reisorganisator de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal eenmaal de reissom.
9.2. Tenzij de organisator afwijkende bepalingen met u overeenkomt, gelden de
hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd zijn
op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die de organisator verkrijgt uit het alsnog verkopen van de
door u geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten:
* Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de
aanbetaling maar niet meer dan 35% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag
(exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90%
van de reissom;
* Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de organisator gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en
bijdrage Calamiteitenfonds.
9.3. Als u de reisovereenkomst opzegt, moet u deze annuleringskosten voldoen.
Als geen vaste annuleringskosten zijn overeengekomen, verstrekt de organisator op verzoek van de reiziger een verantwoording van de in rekening
gebrachte annuleringskosten.
9.4. Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de
specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de dienstverlener. Uiterlijk bij de boeking deelt de organisator mee of op onderdelen van de reis
specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.
9.5. Als een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst
voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of
andere accommodatie annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd. De
organisator berekent deze kosten aan de hand van het in het volgende lid
bepaalde.
9.6. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de organisator aan de overblijvende reiziger(s)
een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde
periode en in dezelfde accommodatie. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s)
wijzigt de reissom conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde
reissom gelden de reguliere betalingsregels die de organisator hanteert. Als
het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of als de reizigers het niet accepteren,
wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers
annuleringskosten verschuldigd.
9.7. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen gaat de
totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven. De organisator
brengt een eventueel overschot op de nieuwe reissom in mindering.
9.8. Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende
werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten
kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door de organisator
op de eerstvolgende werkdag.
9.9. Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke
gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, en is de reis nog niet aangevangen, dan kunt u de overeenkomst kosteloos opzeggen en betaalt de organisator alle door u vooruitbetaalde gelden terug. U heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.
9.10. Voor reizen naar een gebied waarvoor door de Calamiteitencommissie van
het Calamiteitenfonds een calamiteit is vastgesteld, geldt dat wordt aangenomen dat er een situatie bestaat als in het vorige lid omschreven. U kunt dan vanaf drie kalenderdagen voor vertrek kosteloos opzeggen of, als dat mogelijk is en u dat wilt, omboeken. 

Artikel 10 Betaling
10.1. U ontvangt vóór het sluiten van de reisovereenkomst informatie van de organisator wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De organisator
kan een aanbetaling verlangen. De hoogte van de aanbetaling maakt hij
vóór of bij het sluiten van de reisovereenkomst bekend. Hebt u niet op het
door de organisator vermelde tijdstip aan uw financiële verplichtingen
voldaan, dan bent u van rechtswege in verzuim.
10.2. Als u in verzuim bent, maant de organisator, of iemand namens hem u
aan tot betaling en stelt u een termijn van 14 dagen om alsnog aan uw
verplichtingen te voldoen. U wordt erop gewezen dat als u ook dan niet
betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd.
De organisator verrekent reeds betaalde bedragen met de annuleringsgelden. Als de vertrekdatum binnen deze 14 dagen ligt, dan moet u de volledige reissom in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de vertrekdatum voldoen.
10.3. Als u niet tijdig hebt betaald bent u over het verschuldigde bedrag vanaf
de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Ook moet u na
aanmaning de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4 van dit artikel
voldoen.
10.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom
tot € 2500; 10% over de daaropvolgende € 2500; 5% over de volgende
€ 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van 40 Euro. De reisorganisator kan in jouw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages

Artikel 11 Verplichtingen van de reiziger
11.1. U bent verplicht tot naleving van alle door of namens de organisator gegeven aanwijzingen en u bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
uw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een
correcte reiziger.
11.2. Als u zodanige hinder of overlast oplevert of kunt opleveren, dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor wordt bemoeilijkt of kan
worden bemoeilijkt, kan de organisator u van (voortzetting van) de reis
uitsluiten, als u van de organisator in redelijkheid niet kan vergen dat hij
de overeenkomst verder nakomt. De hieruit voortvloeiende kosten komen
voor uw rekening.
11.3. U bent verplicht eventuele schade aan uw kant te vermijden en zo veel
mogelijk te beperken.
11.4. U moet zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de
terugreis van het exacte tijdstip van vertrek vergewissen.
De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 12 Klachten (procedure)
Tijdens de reis
12.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst ter plaatse melden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet u zich – in deze volgorde – melden bij:
1. De betrokken dienstverlener;
2. De reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;
3. De organisator.
12.2. Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit
van de reis moet u dit in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, melden bij de organisator in Nederland.
12.3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt
de organisator voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te
laten registreren (klachtrapportage).
12.4. De organisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
12.5. Als je niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht
niet op de door de organisator aangegeven wijze verricht en de dienstverlener of de organisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan jouw eventuele recht op een schadevergoeding
(geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.

Na de reis
12.6 Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze worden ingediend. Indien beschikbaar voegt de reiziger een kopie van het klachtrapport daarbij.
12.7 Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend. 
12.8 Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft. 
12.9 De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven. 

Artikel 13 Geschillen
13.1a Als een klacht niet tot tevredenheid is opgelost, kan de reiziger uiterlijk binnen vierentwintig (24) maanden na de datum van de indiening van zijn klacht bij de reisorganisator of het boekingskantoor, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen.
13.1b De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
13.2 Alle vorderingsrechten verjaren twee jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, twee jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum);
13.3a De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. 
13.3b Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is;
13.3c Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is. 

Artikel 14 Nakomingsgarantie
14.1 De ANVR staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter vernietiging aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
14.2 De garantstelling door de ANVR is beperkt tot € 10.000,-- per bindend advies. De ANVR verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de reiziger die hierop een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de ANVR overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie. 
14.3 De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is: 
•aan het lid is surseance van betaling verleend; of
•het lid is failliet verklaard; of 
•de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de ANVR aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. 

14.4. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de reiziger daarop schriftelijk een beroep doet bij de ANVR (www.anvr.nl).

Baarn, december 2019
© Copyright ANVR

 

Brochure aanvragen